Obchodné a reklamačné podmienky SweetPro s.r.o. pre e-shop

Vyhlásenie vlastníka:

Vlastník domény lyrachocolate.sk, backtorealchocolate.sk sweetpro.sk, belgickepralinky.sk nenesie zodpovednosť nad nesprávnym pochopením, používaním a využitím obsahu jeho stránok. Pri užívaní e-shopu, teda tu deklarovaných produktov, je potrebné, aby sa zákazník oboznámil podrobne s ich obsahom, návodom a odporúčaniami, ktoré sú súčasťou každého ponúkaného výrobku.

Obchodné a dodacie podmienky:

 1. Minimálna výška objednávky je jedno spotrebiteľské balenie ponúkané v e-shope. K cene objednávky sa pripočíta cena balného a dopravného za doručenie na dohodnuté miesto. Cena dopravy je účtovaná zákazníkovi podľa príslušného cenníka.
 2. Ceny sú uvedené s DPH. Informatívne je tiež uvedená cena bez DPH.
 3. Miesto dodania je  v krajinách EU.
 4. Tovar je možné nakupovať iba ako celé balenie, nie je možné jednotlivé balenie deliť, rozvažovať alebo prebalovať.
 5. Pri objednávke nad 40 EUR s Dph, v prípade, že je miesto dodania na Slovensku, je doprava zdarma.
 6. Spôsob úhrady tovaru je spravidla bankovým prevodom alebo dobierkou. Po vzájomnej dohode je možné použiť iný spôsob platby za tovar.
 7. Ceny tovarov sa priebežne aktualizujú, preto si dodávateľ vyhradzuje právo možnosti zmeny aktuálnych cien z dôvodov napr.: začiatok alebo koniec akcie, dopredaja, mimoriadne zľavy, zmena nákupnej ceny a pod.

Reklamačný poriadok:

 1. Odberateľ – kupujúci je povinný si tovar pri preberaní prezrieť, či tovar nemá zjavné vady. Pri zistení závad je kupujúci povinný tieto ihneď dodávateľovi oznámiť, tzn. chyby vyznačiť a popísať do dodacieho listu alebo faktúry a tovar vrátiť späť vodičovi dodávateľa, ktorý vrátenie reklamovaného tovaru a existenciu závad potvrdí svojim podpisom.Za zjavné chyby sa považuje:
  1. Zjavné odchýlky od charakteristických všeobecných vlastností čerstvého a kvalitného tovaru.
  2. Chýbajúce množstvo oproti deklarovanému množstvu na príslušnom doklade
  3. Dodanie iného ako objednaného tovaru
  4. Mechanické poškodenie tovaru pri preprave
 2. Ostatné vady je kupujúci povinný reklamovať ihneď po ich zistení v záručnej dobe tovaru.Oznámenie vád kupujúci ohlási podaním správy o vadách obchodnému zástupcovi alebo predávajúcemu telefonicky najneskôr do 7 dní od dodania tovaru, pričom je pri reklamácii nutné uviesť:
  1. Jednoznačnú identifikáciu kupujúceho – spravidla meno a bydlisko
  2. Druh reklamovaného výrobku
  3. Množstvo reklamovaného výrobku
  4. Dôvod reklamácie, dátum dodania reklamovaného tovaru a číslo dodacieho listu (popr. faktúry)
 3. Vybavovanie reklamácie
  1. Reklamovaný tovar musí byť kupujúcim riadne uskladnený podľa platných noriem, alebo podľa podmienok skladovania uvedených na obale výrobku.
  2. Na vybavenie reklamácie sa dostaví do 7 pracovných dní ku kupujúcemu obchodný zástupca predávajúceho. V prípade, že sa obchodný zástupca nedostaví ku kupujúcemu do 7 dní od nahlásenia reklamácie, oznámi túto skutočnosť kupujúci predávajúcemu písomne do 3 dní po uplynutí tejto lehoty.
  3. O vykonanom reklamačnom konaní bude spísaný zápis s konštatovaním spôsobu vybavenia reklamácie.
  4. V prípade oprávnenosti reklamácie má kupujúci nárok:
   1. na odstúpenie od zmluvy v prípade, že dodanie náhradného tovaru už nemá pre kupujúceho význam
   2. kupujúci a zástupca predávajúceho sa môžu dohodnúť na inom spôsobe vybavenia reklamácie
  5. Pri vybavovaní reklamácie obchodným zástupcom musia byť vystavené 2 kópie reklamačného listu. U odberateľa zostáva jedna kópia, ďalšiu je potrebné odovzdať na príslušnej pobočke. Po schválení reklamácie bude jedna kópia vrátená vodičovi na stiahnutie poškodeného tovaru z predajne.

Ochrana osobných údajov:

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, čísla telefónu a e mailovú adresu.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ pre DPH, číslo telefónu, e-mailovú adresu, meno a priezvisko kontaktnej osoby.
Predávajúci údaje o kupujúcom použije iba za účelom identifikácie kupujúceho, na realizáciu obchodu a platby, distribúciu tovaru, ďalej pri komunikácii s kupujúcim, vyhotovenie daňového dokladu.
Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom registrácie a objednávkového formulára nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy zákazníkov.

Záverečné ustanovenia:

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky meniť. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.9.2013.