Zodpovedné podnikanie

„Chceme sa ľuďom pozerať do očí vždy férovo.“
– Karol Stýblo

Záleží nám nielen na kvalite čokolády ktorú vyrábame, ale aj na každom počine, ktorý zanecháva stopu v spoločnosti a krajine. Aby aj okolie porozumelo našim zásadám férového podnikania, vypracovali sme Etický kódex, ktorý je záväzný pre celý náš tím.
Slušnosť, spoločenská zodpovednosť, vzájomné porozumenie, tímový prístup a srdečná oddanosť formujú naše úsudky skôr, ako sa ich rozhodneme naplniť. Neustále prichádzame s novými, jedinečnými nápadmi pre pôžitkárske chvíle, vždy však s pomyslením na kroky, ktoré k nim vedú. 
Záleží nám na firemnej kultúre, vzťahoch s obchodnými partnermi, dobrom mene spoločnosti ale aj na každom z nás a našich spotrebiteľov. Preto podnikáme fér-plej.
 

Etický kódex

Dobré meno firmy LYRA Chocolate, s. r. o. / LYRA GROUP s.r.o.


Nehmotné aktíva, ktorými je dobré meno spoločnosti, obchodná značka, know-how a duševné vlastníctvo pretvárame, zlepšujeme a neustále posúvame na vyššiu úroveň. Za vybudovaním silného mena firmy stoja férové vzťahy vo firme i s externým prostredím, založené na rešpektovaní záujmov všetkých zúčastnených strán. 
Zamestnanci tvoria v tomto procese dôležitú zložku. LYRA Chocolate / LYRA GROUP sa preto snaží pre nich vytvoriť najlepšie podmienky a tak zabezpečiť kvalitu, bezpečnosť, lojalitu a vernosť voči firme v súlade s ochranou vlastných záujmov.


Vzťahy na pracovisku LYRA Chocolate, s. r. o. / LYRA GROUP s.r.o.


Dodržiavame Zákonník práce a všetky ostatné právne normy platiace v pracovnoprávnej oblasti. Držíme sa spoločenských mravov. Nediskriminuje svojich zamestnancov. Naopak, podporujeme ich v kariérnom raste a poskytujeme im príležitosti na zlepšovanie sa a nadobúdanie nových schopností a zručností.
Dbáme o spravodlivé odmeňovanie a o to, aby bol systém odmeňovania zodpovedajúci odvedenej práci, nasadeniu a aby bol odborný a spravodlivý. Na pracovisku presadzujeme dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov a noriem za účelom bezpečnosti práce. Konaním jednotlivca nesmie byť ohrozený sám zamestnanec, spolupracovník alebo zákazník.
Podporujeme zamestnancov, aby sa svojou angažovanosťou, názormi a kritikou zapájali do rozvoja firmy, rozširovania povedomia a ochrany pred materiálnou i morálnou škodou. Medzi základné princípy fungujúcich vzťahov na pracovisku patrí vzájomná komunikácia. Každý zamestnanec komunikuje so spolupracovníkmi a zákazníkmi zdvorilo, tolerantne a ochotne. 
Zamestnanci sa správajú tak, aby na pracovisku nedochádzalo ku konfliktom. V prípade vzniku takejto situácie vynakladáme všetko úsilie na vyriešenie problému vhodným spôsobom. 
Zamestnanec poskytuje na verejnosti informácie len so súhlasom zamestnávateľa, nezverejňuje žiadne dôverné a tajné interné záležitosti spoločnosti. Zamestnanec verejne nepoškodzuje dobré meno značky a spolupracovníkov, neposkytuje zavádzajúce informácie. Každý zamestnanec zachováva mlčanlivosť aj po skončení pracovného pomeru.
Zamestnanci sú povinní predchádzať konfliktu záujmov. Ak sa vyskytne akýkoľvek súkromný záujem zamestnanca v rozpore s jeho pracovnými povinnosťami, nevyhnutne ho písomne predloží svojmu priamemu nadriadenému.


Vzťah LYRA Chocolate s. r. o. / LYRA GROUP s.r.o. k zákazníkom


Orientujeme sa  na zákazníka, jeho vycibrený zmysel a vkus pre čokoládu. Snažíme sa uspokojiť požiadavky vo všetkých oblastiach a neustále svojimi kreatívnymi produktmi rozvíjame pôžitok zákazníka.
Ceny všetkých produktov stanovujeme na prijateľnej úrovni za kvalitu. Zákazníci, ktorí majú záujem o čokoládu LYRA majú k dispozícií všetky informácie o produktoch od procesu výroby čokolády, poznania pôvodu surovín až po presné zloženie a obal.
Každý zákazník sa môže plne spoľahnúť na dodržiavanie obchodných podmienok spoločnosti v spojitosti s ochranou osobných údajov. Firma sa zaväzuje neposkytovať osobné údaje tretím osobám a taktiež je možné, na prianie zákazníka, kedykoľvek vymazať uložené údaje z databázy.


Vzťah LYRA Chocolate, s. r. o. / LYRA GROUP s.r.o. k obchodným partnerom


Zakladáme si na korektných partnerských vzťahoch so svojimi dodávateľmi. Našim poslaním je doviesť produkty k dokonalosti a preto dbáme o to, aby boli naše výrobky zážitkom pre všetky zmysly spotrebiteľa. Kvalita surovín je na prvom mieste a nezanedbávame ani vzhľad a obaly produktov.
LYRA Chocolate / LYRA GROUP sa zaväzuje dodržiavať všetky dohodnuté zmluvy a uvádzať vždy pravdivé a úplné informácie nevyhnutné pre vzájomnú spoluprácu. Dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvných podmienok sú pre nás prioritou. V prípade závažného dôvodu neodkladne informujeme svojich obchodných partnerov, aby nedošlo k ďalším škodám. Náš prístup k obchodným partnerom je vždy korektný, otvorený a čestný, čo očakávame aj spätne.


Vzťah LYRA Chocolate, s. r. o / LYRA GROUP s.r.o. ku konkurencii


Konkurenciu považujme za prirodzenú súčasť podnikania. Vďaka svojmu sortimentu sme na trhu jedineční svojimi produktmi a ponukou. S konkurenciou udržiavame vzájomne zdravé vzťahy na štandardnej úrovni. Pri rôznych podujatiach si tak dokážeme navzájom vychádzať v ústrety a dopĺňať sa. 
Nie sme zástancami žiadnych nekalých praktík, ku konkurencii sa správame v súlade s dobrými mravmi a v záujme nepoškodzovania odvetvia, v ktorom pôsobíme. Konkurencia pre nás predstavuje rovnocenný subjekt, ich meno rešpektujeme a neočierňujeme.


Zodpovedné podnikanie


Vo firme LYRA Chocolate /  LYRA GROUP pracujú všetci zamestnanci s ohľadom na životné prostredie. Zákony týkajúce sa ochrany životného prostredia a ich dodržiavanie sú nevyhnutnosťou. K ochrane prispievame využívaním energicky úsporných a šetrných technológií. Energiou neplytváme a likvidáciu odpadu zabezpečujeme ekologickým spôsobom.
Činnosť firmy je doplnená aj o vzdelávacie aktivity, ktoré zahŕňajú návštevy stredných škôl. Spolupráca umožňuje nahliadnuť študentom do sveta čokolády a jej výroby. Týmto spôsobom zdieľajú svoje skúsenosti a zároveň vyučujú. Organizovanie podujatí pre verejnosť dáva možnosť ľudom vidieť celý proces výroby čokolády.
Sociálna a solidárna podpora sa prejavuje najmä vo forme príspevkov organizáciám na pomoc ľudom s mentálnym hendikepom. Firma sa snaží zabezpečiť si všetko pod svojou strechou, no koncept podpory miestnych ľudí v Kolumbii ich natoľko nadchol, že od nich neberú len kakao, ale aj kakaovú hmotu či maslo. Podporujú tak miestnych farmárov a poskytujú im pracovné príležitosti.


Neetické správanie


Porušenie etického kódexu nahlasujú zamestnanci svojmu priamemu nadriadenému písomne, ústne alebo telefonicky. Povinnosťou zamestnancov je nahlásiť každé porušenie i pokus o porušenie etického kódexu. 
Každé hlásenie je anonymné a môže byť zverejnené len so súhlasom oznamovateľa. Nadriadený je povinný každé hlásenie podrobne preskúmať a ihneď riešiť. Firma LYRA Chocolate / LYRA GROUP na pracovisku netoleruje žiadne postihy voči oznamovateľom a snaží sa o dodržiavanie etického kódexu v plnej miere.
 

Táto stránka používa pre hladké a rýchle zobrazovanie cookies.